โครงงานคุณธรรม

**รูปแบบรายงานโครงงานฉบับนี้ยังไม่ถูกต้องตามที่กำหนด   ขอให้มีการปรับปรุงในโอกาสต่อไป โดยพิจารณาปรับตามที่กำหนดไว้ในคู่มือโครงงานคุณธรรม จากเวบไซต์ http://www.moralproject.net

 

1. ชื่อโครงงาน ประโยชน์แท้แก่มหาชนบนพื้นฐานความพอเพียง

2.  ชื่อกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบ โครงงานเยาวชนรวมพลทำความดี

                  ชื่อ –  สกุล                                  ตำแหน่ง                    ชั้น                   โทรศัพท์

1) นายอภิชาติ               เรียบร้อย                ประธาน                  ม. 6/2              084 – 0563842

2) นายคาวี                     ธนบัตร                 รองประธาน            ม. 6/1              084 – 0620586

3) นางสาวสาริกา          โขงคำ                   รองประธาน             ม. 5/1             081 – 4151239

4) นายนเรนทร์ฤทธิ์      ชิ้นฟัก                   เลขานุการ                 ม. 6/2             087 – 6165202

5 ) นางสาวจันทร์หอม   ทองดีสุนทร         สวัสดิการ                 ม. 5/1             084 – 3093137

6) นายพัฒน์พงษ์           สิงห์สุวรรณ          สวัสดิการ                 ม. 6/1             084 – 1839812

7) นางสาวศิริวรรณ       เนียมสุวรรณ         เหรัญญิก                  ม. 5/1             084 – 6907497

8) นางสาวอารีย์รัตน์     รัตน์กิจภิบาลกุล    ประชาสัมพันธ์        ม. 6/2              087 – 1171028

 

สถานที่ศึกษา            โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

                                 โทร. 077 – 521152  โทรสาร. 077 –  522134  เวบไซต์ http :// www. sairee.net

3. พระสงฆ์ที่ปรึกษา  พระครูอุดมเขตตาภิวัฒน์

                                  วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม  ตำบลหาดทรายรี  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

    ผู้บริหารที่ปรึกษา  นายจันทร  พลสิงห์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 

                                  โทร. 087 –  4704103

    ครูที่ปรึกษา           นายประจักษ์  คงตระกูล  โทร. 085 –  0685696

                                  นางเบญจพร  คงตระกูล  โทร. 081 – 5975273

                                  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

4.  วัตถุประสงค์

4.1   เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครอง        สิริราชสมบัติ ครบ  ๖๐ ปี และจะทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา

4.2   เพื่อสร้างทัศนคติให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าในการป้องกันรักษาทรัพยากรให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง

4.3  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและปัญญาให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตน โดยเน้นความมีวินัย เป็นคุณธรรมพื้นฐาน เพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชนบนพื้นฐานความพอเพียง

 

 

 

 

 

 

5. สถานที่และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

    โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา   ตำบลหาดทรายรี  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร พื้นที่ศึกษาตำบลปากน้ำและตำบลหาดทรายรี  ในช่วงปีการศึกษา  2550 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2550 –   เดือนมกราคม 2551โดยมีการบูรณาการร่วมกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                ระยะที่ 1 บุกเบิก-ทดลอง  ช่วงเดือน พฤษภาคม –  สิงหาคม 2550  กิจกรรมรวมกลุ่มรณรงค์ให้ความรู้ภายในโรงเรียนและชุมชน

                ระยะที่ 2 ตอกย้ำ- ขยายผล ช่วงเดือน ตุลาคม 2550 –  มกราคม 2551 กิจกรรมออกดำเนินงานนอกสถานที่ ในปีการศึกษา 2550

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน โครงงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s