Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงงานคุณธรรม

**รูปแบบรายงานโครงงานฉบับนี้ยังไม่ถูกต้องตามที่กำหนด   ขอให้มีการปรับปรุงในโอกาสต่อไป โดยพิจารณาปรับตามที่กำหนดไว้ในคู่มือโครงงานคุณธรรม จากเวบไซต์ http://www.moralproject.net

 

1. ชื่อโครงงาน ประโยชน์แท้แก่มหาชนบนพื้นฐานความพอเพียง

2.  ชื่อกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบ โครงงานเยาวชนรวมพลทำความดี

                  ชื่อ –  สกุล                                  ตำแหน่ง                    ชั้น                   โทรศัพท์

1) นายอภิชาติ               เรียบร้อย                ประธาน                  ม. 6/2              084 – 0563842

2) นายคาวี                     ธนบัตร                 รองประธาน            ม. 6/1              084 – 0620586

3) นางสาวสาริกา          โขงคำ                   รองประธาน             ม. 5/1             081 – 4151239

4) นายนเรนทร์ฤทธิ์      ชิ้นฟัก                   เลขานุการ                 ม. 6/2             087 – 6165202

5 ) นางสาวจันทร์หอม   ทองดีสุนทร         สวัสดิการ                 ม. 5/1             084 – 3093137

6) นายพัฒน์พงษ์           สิงห์สุวรรณ          สวัสดิการ                 ม. 6/1             084 – 1839812

7) นางสาวศิริวรรณ       เนียมสุวรรณ         เหรัญญิก                  ม. 5/1             084 – 6907497

8) นางสาวอารีย์รัตน์     รัตน์กิจภิบาลกุล    ประชาสัมพันธ์        ม. 6/2              087 – 1171028

 

สถานที่ศึกษา            โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

                                 โทร. 077 – 521152  โทรสาร. 077 –  522134  เวบไซต์ http :// www. sairee.net

3. พระสงฆ์ที่ปรึกษา  พระครูอุดมเขตตาภิวัฒน์

                                  วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม  ตำบลหาดทรายรี  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

    ผู้บริหารที่ปรึกษา  นายจันทร  พลสิงห์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 

                                  โทร. 087 –  4704103

    ครูที่ปรึกษา           นายประจักษ์  คงตระกูล  โทร. 085 –  0685696

                                  นางเบญจพร  คงตระกูล  โทร. 081 – 5975273

                                  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

4.  วัตถุประสงค์

4.1   เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครอง        สิริราชสมบัติ ครบ  ๖๐ ปี และจะทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา

4.2   เพื่อสร้างทัศนคติให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าในการป้องกันรักษาทรัพยากรให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง

4.3  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและปัญญาให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตน โดยเน้นความมีวินัย เป็นคุณธรรมพื้นฐาน เพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชนบนพื้นฐานความพอเพียง

 

 

 

 

 

 

5. สถานที่และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

    โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา   ตำบลหาดทรายรี  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร พื้นที่ศึกษาตำบลปากน้ำและตำบลหาดทรายรี  ในช่วงปีการศึกษา  2550 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2550 –   เดือนมกราคม 2551โดยมีการบูรณาการร่วมกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                ระยะที่ 1 บุกเบิก-ทดลอง  ช่วงเดือน พฤษภาคม –  สิงหาคม 2550  กิจกรรมรวมกลุ่มรณรงค์ให้ความรู้ภายในโรงเรียนและชุมชน

                ระยะที่ 2 ตอกย้ำ- ขยายผล ช่วงเดือน ตุลาคม 2550 –  มกราคม 2551 กิจกรรมออกดำเนินงานนอกสถานที่ ในปีการศึกษา 2550

โพสท์ใน โครงงาน | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น